Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser | Dokumentation:

Medicinsk dokumentation i patientjournal för legitimerad personal

(1 dag)

Målgrupp: Arbetsterapeuter,sjukgymnaster, sjuksköterskor.

Kursen ger kunskap och metoder för att öka kvaliteten i dokumentationen i patientjournalen. Att kunna på ett tydligt sätt beskriva vårdprocessen med bedömning,planering av åtgärder, behandling, utvärdering samt uppföljning.
Målsättning och planering ska framgå av journalen samt det patientsäkerhetsarbete
som bedrivs av legitimerad HSL-personal. I kursen ingår vid behov arbetsplatsförlagda uppgifter med granskning av journaler.

Exempel på innehåll:
- Centrala skyldigheter för leg. personal
- Aktuella lagar och föreskrifter som styr dokumentationen i Hälso-sjukvård
- Patientjournalens syfte och innehåll
- Samtycke
- Sekretess – inre sekretess
- Utfärdande av intyg
- Teamarbete – vem skriver?
- Remisshantering internt och externt
- Objektivitet i dokumentationen
- Användning av bedömningsinstrument / undersökning/ observation
- Ordination och delegering samt uppföljning
- Förskrivarprocessen – medicintekniska produkter
- Begreppet egenvård – ansvar och skyldigheter i dokumentationen
- Att formulera mål
- Vårdplan/rehabplan i journal


 

 

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077